SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2016 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Na dzień 31.12.2016 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 860 968,43 zł.
W 2016 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum, gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.
Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:
Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 139 275,38 zł
    w tym: świadczenia pieniężne: - 15 157,69 zł
    świadczenia niepieniężne: - 124 117,69 zł
 b) Koszty administracyjne łącznie – 114 374,08 zł
    w tym: usługi księgowe – 13.702,20 zł
Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 85 361,63 zł
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 10 461,00 zł
Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 98 861,84 zł.
Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2016 r. nie zatrudniała pracowników
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca
W okresie sprawozdawczym 2016 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.
Sporządziła                                     Zatwierdziła
Wiesława Strachota                        Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                         Prezes Zarządu

Warszawa 20.06.2017 r.

SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2015 rok
   Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 942 820,42 zł.

W 2015 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 294 520,15 zł
    w tym: świadczenia pieniężne: - 31 148,80 zł
    świadczenia niepieniężne: - 263 371,35 zł
 b) Koszty administracyjne łącznie – 100 967,01 zł
    w tym: usługi księgowe – 9.471,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę – 229 669,39 zł
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę – 31 148,80 zł
   

Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 218 487,41 zł.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2015 r. nie zatrudniała pracowników
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca

W okresie sprawozdawczym 2015 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządziła                              Zatwierdziła
Wiesława Strachota                   Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                    Prezes Zarządu


Warszawa 20.06.2016 r.


SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2014 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2014 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 1 077 980,39 zł.

W 2014 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum gdyż Fundacja w swych założeniach opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 126 630,64 zł
    w tym: świadczenia pieniężne: - 49 050,08 zł
    świadczenia niepieniężne: - 77 580,56 zł
 b) Koszty administracyjne łącznie - 31 980,21 zł
    w tym: usługi księgowe - 3 792,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę - 45 636,38 zł
  b) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi, leczenie, rehabilitację na kwotę - 49 050,08 zł
  c) w zakresie zapewnienia wypoczynku po pracy oraz uprawiania kultury fizycznej, sfinansowano organizację turnieju piłkarskiego funkcjonariuszy garnizonu stołecznego na kwotę - 2 000,00 zł
  d) w zakresie integracji środowiska - 29 944,18 zł

Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 189 749,86 zł.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2014 r. nie zatrudniała pracowników
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca

W okresie sprawozdawczym 2014 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządziła                              Zatwierdziła
Wiesława Strachota                   Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe                    Prezes Zarządu


Warszawa 29.06.2015 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2013 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na dzień 31.12.2013 r. Fundacja posiadała wartość aktywów w kwocie 1 135 307,78 zł., w tym należności z tytułu dostaw i usług na kwotę 70 626,30 zł.

W 2013 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskiwała jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum gdyż Fundacja w swych założeniach w całości opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów:
 a) Koszty realizacji działalności statutowej - łącznie 100 613,76 zł
    w tym: świadczenia pieniężne: - 68 588,39 zł
    świadczenia niepieniężne: - 32 025,37 zł
 b) Koszty administracyjne łącznie - 7 586,44 zł
    w tym: usługi księgowe - 4 392,00 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone:
  a) w zakresie bezpieczeństwa publicznego opłacono i przekazano na rzecz Komend Rejonowych i Komisariatów sprzęt i materiały na kwotę 84 219,67 zł
  b) organizację turnieju sportowego - 2 000,00 zł
  c) w zakresie ochrony zdrowia rodzin policjantów, emerytów i rencistów sfinansowano zabiegi rehabilitacyjne dla 2 osób na kwotę 8 116,31 zł
  d) w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej sfinansowano przebudowę lokalu dla osoby niepełnosprawnej na kwotę - 6 277,78 zł

Fundacja otrzymała darowizny na łączną kwotę 170 948,51 zł.

Dane o zatrudnieniu:
  a) Fundacja w 2013 r. nie zatrudniała pracowników, jak również nie korzystała z usług zleceniobiorców
  b) wynagrodzenie pracowników - nie miało miejsca

W okresie sprawozdawczym 2013 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.


Sporządził                       Zatwierdziła
Alfreda Momot                 Renata Rogalska
Biuro Rachunkowe           Prezes Zarządu


Warszawa 29.03.2014 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2012 rok
   


Jak co roku poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania z działalności Fundacji.
Komplet sprawozdań zgodnie z obowiązującymi ustawami został złożony do organu nadzorującego tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Bilans Fundacji zamknął się kwotą 1 048 924 zł oraz wynikiem finansowym wynoszącym 815 036 zł. W 2012 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej a swoje przychody uzyskuje jedynie w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i podmiotów prawnych. Podobnie jak w latach poprzednich koszty działalności Fundacji zostały ograniczone do minimum gdyż Fundacja w swych założeniach w całości opiera się na społecznej pracy policjantów i emerytów policji.

Szczegółowe koszty funkcjonowania Fundacji wyglądały następująco:

Informacje o strukturze kosztów
 a) Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej - łącznie 246 382,21 zł
      w tym: świadczenia pieniężne 37 558,52 zł
     świadczenia niepieniężne 208 823,69 zł
  b) Koszty administracyjne łącznie 9 726,11 zł
     w tym: wynagrodzenia 4 700,00 zł
     usługi obce 5 026,11 zł

Koszty działalności statutowej obejmują koszty ponoszone przez Fundację na finansowanie lub dofinansowanie działalności zgodnie ze statutem Fundacji.
Koszty administracyjne obejmują w szczególności - usługi księgowe i wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło.
Koszty administracyjne stanowią 3,80% kosztów ogółem.


Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach
 Przychody w 2012 roku w porównaniu do roku 2011
    - przychody z darowizn 1% podatku - zmniejszenie o 25 243,79 zł
    - przychody z darowizn pieniężnych - zmniejszenie o 704 795,48 zł
    - przychody z darowizn rzeczowych - zmniejszenie o 13 349,76 zł

Koszty za 2012 rok w porównaniu do roku 2011
    - koszty działalności statutowe - zmniejszenie o 133 316,47zł
    - koszty administracyjne - zwiększenie o 3 234,14 zł

Na wysokość funduszu statutowego wpływają wyniki finansowe działalności statutowej.
W 2012 roku osiągnięto wynik finansowy - zysk w kwocie 815 036,28 zł. Proponuje się aby zysk finansowy został przeznaczony na fundusz statutowy FUNDACJI.

Fundacja na dzień 31-12-2012 r. nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.

W okresie sprawozdawczym 2012 r. nie były prowadzone kontrole zewnętrzne.

Bilans sporządzony na dzień 31-12-2012 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 048 924,21 zł zamknął się /zyskiem/ nadwyżką przychodów nad kosztami o wartości 815 036,28 zł


Sporządził                       Zatwierdził.
Alfreda Momot                 Józef Sowiński
Biuro Rachunkowe           Prezes Zarządu


Warszawa 29.03.2012 r.SPRAWOZDANIE z działalności
Fundacji Wsparcia Policjantów za 2011 rok
 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Wsparcia Policjantów, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
 2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000296182 z dnia 08.01.2008 r.
 4. Statystyczny numer w systemie REGON: 141262481
 5. Dane dotyczące członków zarządu:
  Prezes fundacji: Józef Sowiński

Celem statutowym działania Fundacji jest obrona prawa, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin poprzez:

 • Działania zmierzające do podnoszenia zaufania społecznego do Policji i policjantów.
 • Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno - zawodowej.
 • Ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia.
 • Ochrona prawna policjantów.
 • Wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów.
 • Ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów i rencistów Policji oraz ich rodzin.
 • Realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów.
 • Zapewnienie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno - rentowych.
 • Zapewnienie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci.
 • Działania na rzecz ochrony zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
 • Współorganizowanie z kierownictwem służbowym działalności kulturalnej w strukturach policji oraz związkowych, realizacja problematyki kulturalnej w programach szkoleń.
 • Kultywowanie tradycji policyjnych i związkowych w celu integracji środowiska.
 • Inicjowanie i popieranie działalności profilaktyczno - edukacyjnej wśród policjantów, emerytów i rencistów Policji i ich rodzin.
 • Realizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska policjantów, emerytów i rencistów Policji i ich rodzin.

Fundacja pozyskuje granty w postaci darowizn pieniężnych i rzeczowych od firm jak również osób fizycznych. Pozyskane środki finansowe przeznacza na zakupy sprzętu i materiałów, o które zwracają się obdarowywani. Otrzymane darowizny rzeczowe lub pieniężne przekazywane są na rzecz obdarowywanych poprzez zawieranie umowy darowizny zgodnie z wnioskami, które kierowane są do Fundacji. Uwzględniane są również cele wskazane przez darczyńcę.

Fundacja realizowała swoje cele statutowe w 2011 r.:

 1. W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  • Przekazano na rzecz Komendy Stołecznej Policji na łączną wartość 281 649,87 zł w postaci rzeczowej oraz opłaconych zakupów materiałów i usług /w tym głównie na: - dofinansowanie zakupu psów i klatek na wartość 120 000,00 zł, elementy uzbrojenia na wartość 38 281,13 zł, elementy wyposażenia policjantów na wartość 51 972,50 zł, sprzęt biurowy i elekroniczny na wartość 54 749,11 zł/.
  • Przekazano na rzecz Komend Powiatowych sprzęt informatyczny i wyposażenie policjantów na wartość 24 422,00 zł.
  • Przekazano na rzecz komisariatów sprzęt elekroniczny oraz wypozażenie i materiały biurowe na wartość 29 471,15 zł.
 2. W zakresie zapewnienia wypoczynku, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci:
  • dofinansowano wypoczynek dzieci pracowników w kwocie 1 000,00 zł,
 3. W zakresie ochrony zdrowia policjantów, emerytów i rencistów:
  • sfinansowano remont wózka inwalidzkiego na kwotę 500,00 zł.
 4. W zakresie profilaktyczno-edukacyjnej:
  • przekazano na rzecz NSZZ Policjantów kwotę 42 455,46 zł w postaci rzeczowej lub opłaconych zakupów i usług w tym głównie: opłacenie opracowań vademecum i poradnika policjanta na wartość 29 820,00 zł oraz wyposażenie policyjne na wartość 7 994,62 zł.

Na realizacje powyższych celów Fundacja otrzymała darowizny pieniężne i rzeczowe łącznie na kwotę - 379 688,25 zł w tym:
      granty i darowizny pieniężne od firm na wartość 292 112,92 zł
      granty i darowizny pieniężne od stowarzyszeń na wartość 17 010,02 zł
      darowizny pieniężne od fundacji - 20 000,00 zł
      darowizny pieniężne od osób fizycznych - 8 765,00 zł

Fundacja otrzymała środki z wpłat 1% PDOF w wysokości 41 800,21 zł przekazywanych przez urzędy skarbowe.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Informacja o poniesionych kosztach:
      Koszty realizacji celów statutowych 379 698,68 zł
      Koszty administracyjne 6 517,32 zł
            w tym:zużycie materiałów 0,00 zł
            usługi obce 6 517,32 zł
            podatki i opłaty -25,35 zł

Fundacja nie zatrudnia osób jak również nie zawiera umów zlecenia i o dzieło, nie prowadzi również działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
W 2011 r Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabywała obligacji i akcji ani nieruchomości i środków trwałych.
Fundacja posiada bieżący rachunek bankowy w Baku Nordea - na dzień 31-12-2011 stan konta wynosi 247 308,77 zł.
Sporządzony bilans Fundacji na dzień 31-12-2011 rok po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwoty 250 007,29 zł. Zobowiązania na dzień bilansowy wynoszą 17 055,61 zł .
Fundacja składa corocznie zeznanie podatkowe CIT-8 wraz ze sprawozdaniem finansowym do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie ustawowym. W 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania podatkowe.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola przez uprawnione organy.

Warszawa 29.03.2012 r.
Fundacja Wsparcia Policjantów            Warszawa, dnia 13.08.2012 r.
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa


                        Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
                        Departament Zezwoleń i Koncesji MSW
                        ul. Stefana Batorego 5
                        02-591 WarszawaDot: DZiK - VI - 633 - 6 - 120/12/AW


W związku z dostarczonym pismem i koniecznością uzupełnienia sprawozdania z prowadzonej działalności, informuję, że Fundacja przekazując raport roczny pozostaje w przekonaniu, że wszystkie wymagane informacje zawiera przygotowany raport.
W uzupełnieniu informuję:

 • adres poczty elektronicznej Fundacji: fundacja @fundacja-nszzp.pl w uzupełnieniu podaję, że adres poczty mailowej nie służy Fundacji do przekazywania ustaleń urzędowych
 • Fundacja nie wypłaciła nikomu wynagrodzeń, nagród, premii lub innych świadczeń, członkom zarządu, ani innym organów Fundacji
 • Fundacja zgodnie ze statutem Fundacji i zgłoszeniem rejestracyjnym, nie prowadzi działalności gospodarczej
 • Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał w roku 2011.

Szczegółowe wskazanie darowizn przekazanych na rzecz Komendy Stołecznej Policji, wykazując rozbieżność pomiędzy wskazanymi kwotami, 281 649.87 PLN a 265 002.46 PLN, uzupełniam, że kwota różnicy w wysokości 16 647.13 PLN została wydatkowana na sprzęt opatrunkowy oraz artykuły sanitarno-gospodarcze.
Wyjaśniam, że zgodnie z zapisem wydatków na działania profilaktyczno-edukacyjne, przekazanych na rzecz NSZZ Policjantów w kwocie, 42 455.46 PLN a 37 814.62 PLN, uzupełniam, że kwota różnicy w wysokości 4 640.84 PLN zostało wydatkowane na literaturę fachową, kalendarze oraz tablice metalowe, jako forma wyróżnienia.


                        Józef Edmund Sowiński
                        Prezes Zarządu Fundacji

Sprawozdanie    


Fundacje związane z policją zebrały pond pół miliona złotych z odpisów 1% podatku. Z opublikowanych sprawozdań organizacji pożytku publicznego w sprawie odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że Fundacja Wsparcia Policjantów zebrała w 2011 roku za 2010 rok kwotę 20 204,17 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście cztery złotych 17/100). W analogicznym okresie roku poprzedniego Fundacja Wsparcia Policjantów zebrała kwotę 13 987,74 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 74/100) osiągając tym samym wzrost zebranej składki 1% podatku o ponad 44%.

W analogicznych okresach Fundacja pomocy wdowom i sierotom po poległych policjantach zebrała w 2011 roku kwotę 430 589,44 zł (czterysta trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) oraz w roku 2010 kwotę 503 867, 65 zł (pięćset trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 65/100). Wzrasta, także coroczna kwota środków zebranych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji sekcję Polską oraz Śląską Grupę Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. W 2011 roku obie te instytucje zebrały łącznie kwotę 129 949 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych) a w 2010 roku 96 766 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych).

Wszystkie te liczby potwierdzają, że liczba osób pragnących przekazać swój odpis z podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego corocznie wzrasta oraz że organizacje związane z policją i działające na rzecz policjantów mają w tym też swój udział.
W 2010 roku Fundacja Wsparcia Policjantów kontynuowała swoją działalność statutową polegającą na pomocy policjantom i ich rodzinom, a także wspomagającą funkcjonowanie jednostek policji. Pomoc udzielona była w formie:

 • zapomóg materialnych i finansowych dla wdów i sierot po poległych policjantach pozostających w ciężkich warunkach materialnych i rzeczowych
 • zapomóg udzielonych policjantom na leczenie własne oraz członków ich rodzin w szczególnie trudnych przypadkach losowych wymagających kosztownych zabiegów leczniczych
 • dofinansowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, sierot po policjantach
 • darowizn na rzecz jednostek organizacyjnych policji z przeznaczeniem na zakup najbardziej niezbędnego wyposażenia, na które zabrakło pieniędzy w budżecie, a niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Fundacja pozyskiwała środki finansowe na cele statutowe ze źródeł:

 • darowizn podmiotów prawnych oraz osób fizycznych przeznaczonych często przez darczyńcę na finansowanie konkretnej pomocy
 • zbiórek organizowanych wśród policjantów oraz zbiórek publicznych (po uzyskaniu zgody przez MSWiA) przeznaczonych na pomoc konkretnym osobom - z reguły wdowom po poległych policjantach (rodzina Andrzeja Struj) czy też przeznaczonych na leczenie konkretnego policjanta (trwająca obecnie zbiórka na rzecz leczenia Tomasza Sikory)
 • zbiórek z tytułu odpisu podatkowego
 • 1% podatku przeznaczonego na organizację pożytku publicznego
 • z zadośćuczynień zasądzonych przez sądy na rzez Fundacji Wsparcia Policjantów

W 2010 roku z wyżej wymienionych tytułów zebrano łącznie kwotę 324 153,84 złotych

 • z tego w wyniku darowizn uzyskano kwotę 281 300,00 złotych
 • w wyniku zbiórek celowych publicznych i środowiskowych uzbierano kwotę 2 000 złotych
 • w wyniku zbiórek celowych na rzecz Tomasza Sikory uzbierano kwotę 2 936,10 złotych
 • w wyniku zbiórek celowych dla rodziny Andrzeja Struj uzbierano kwotę 16 430,00 złotych
 • w wyniku zbiórek odprowadzenia podatku 1% uzyskano kwotę 17 487,74 złotych .
 • zasądzonych przez sądy zadośćuczynień na rzecz fundacji 4000.-

W 2010 roku na cele statutowe wydatkowano łącznie kwotę 198 105,47 złotych, z tego:

 • przekazano darowizny na rzecz policjantów w wysokości 9 568,19 złotych
 • przekazano darowizny na rzecz jednostek policji w wysokości 172 107,28 złotych
 • przekazano darowizny na rzecz rodziny Andrzeja Struj 16 430,00 złotych.

Koszty Fundacji Wsparcia Policjantów.

Fundacja Wsparcia Policjantów opiera swą działalność w całości na pracy społecznej policjantów i emerytów policyjnych z tego też powodu nie zatrudnia nikogo na etacie ani nie wypłaca jakichkolwiek gratyfikacji dla osób współpracujących.

Łączne koszty Fundacji Wsparcia Policjantów w 2010 roku wyniosły 4 941,82 złotych - z tego:

 • wynagrodzenie biura rachunkowego 4 392,00 złotych
 • opłaty bankowe 173,00 złotych
 • opłaty na rzecz KRS i Sądów 362,00 złotych
 • opłaty pocztowe 86,82 złotych.

Fundacja Wsparcia Policjantów rozpoczęła rok 2010 saldem 139 099,92 złotych, zakończyła saldem 260 206,47 złotych.