Ubezpieczenia LUX MED 2021

   

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 lutego 2022 r. ulega zwiększeniu wysokość miesięcznego abonamentu z tytułu udziału w Programie prywatnej opieki medycznej realizowanej przez LuxMed na mocy umowy zawartej z Fundacją Wsparcia Policjantów. Nowa opłata miesięczna wynosi 200 zł (kwota za 1 osobę).

Konieczność dokonania renegocjacji umowy poprzez zwiększenie wysokości abonamentu LuxMed uzasadnił niedostateczną rentownością naszego kontraktu związaną ze wzrostem cen na rynku, ponadprzeciętnym stopniem korzystania z usług w stosunku do innych grup oraz znaczną ilością nieodwoływanych w terminie wizyt. Jednocześnie przesunięto termin obowiązkowej, corocznej indeksacji składki. Indeksacja ta nastąpi po kolejnych 12 miesiącach obowiązywania umowy, tj. od lutego 2023 r. (pierwotnie miała mieć miejsce od 1maja 2022 r.).

Przedstawiając powyższe uprzejmie przypominam, że wpłaty comiesięcznej składki należy dokonywać "z góry", najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za który jest wnoszona opłata. Oznacza to, że opłaty w nowej wysokości za luty powinny być wniesione najpóźniej do 20 stycznia 2022 r.

Ponadto przypominam o bezwzględnej konieczności dokonywania ewentualnych rezygnacji z zarezerwowanych usług z co najmniej 6 godzinnym wyprzedzeniem. Nie przestrzeganie tej zasady powoduje obciążanie przez LuxMed kosztami usługi naszego kontraktu, pomimo ich faktycznego nie wykorzystania.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Fundacją pod nr  509 711 200.

Z poważaniem

Renata Rogalska

Prezes Fundacji Wsparcia Policjantów


Załączniki:

  1. LUX MED zmiana kwoty abonamentu 2021r.
  2. Deklaracja


Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2021 r. ulega zwiększeniu wysokość miesięcznego abonamentu z tytułu udziału w Programie prywatnej opieki medycznej realizowanej przez LuxMed na mocy umowy zawartej z Fundacją Wsparcia Policjantów. Nowa opłata miesięczna wynosi 170 zł (kwota za 1 osobę).

Konieczność zwiększenia składki wynika z zapisów umownych, które przewidują coroczną indeksację jej wysokości. Nadmieniam, iż mając na uwadze, że ogromna większość osób korzystających z Programu to funkcjonariusze Policji pełniący służbę na pierwszej linii walki z pandemią oraz grupa resortowych emerytów i rencistów, w ubiegłym roku Fundacja zdecydowała się nie podnosić wysokości składki, pomimo jej podwyższenia przez LuxMed, pokrywając związane z tym koszty z funduszy własnych. Niestety aktualna sytuacja finansowa Fundacji uniemożliwia utrzymywanie dalej składki na dotychczasowym poziomie. Nadmieniam, iż w związku z podwyższeniem wysokości abonamentu przysługuje Państwu możliwość wypowiedzenia umowy z końcem kwietnia br. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Fundacją pod  nr 509 711 200.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż zmieniony został nr rachunku bankowego Fundacji dedykowany do obsługi Programu.
Aktualny numer rachunku to:

85 1020 1068 0000 1202 0370 6173

Proszę o dokonywanie, już od daty poinformowania o zmianach, wpłat na nowe konto. Jednocześnie informuję, że dotychczasowe konto będzie czynne do końca kwietnia 2021 r. Przypominam również, że wpłaty comiesięcznej składki należy dokonywać „z góry”, najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za który jest wnoszona opłata.

Z poważaniem

 

Renata Rogalska

Prezes Fundacji Wsparcia Policjantów



Załączniki:

  1. LUX MED zmiana numeru konta i kwoty abonamentu 2021r.
  2. Deklaracja