Ubezpieczenia LUX MED 2017

   

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować, iż do Fundacji wpłynęło pismo Firmy Lux Med informujące o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy. Obecna umowa ulega rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2018 roku. W uzasadnieniu swojej decyzji podano, iż decyzja ta wynika z dokonanej analizy ekonomicznej dotychczasowego funkcjonowania naszej umowy, zmieniającej się sytuacji na rynku usług medycznych (istotny wzrost kosztów pozyskania i utrzymania wysoko kwalifikowanej kadry medycznej, kosztu najmów pomieszczeń, cen sprzętu medycznego) oraz konieczności zagwarantowania dalszego rozwoju usług Lux Med, w tym niezbędnej rozbudowy infrastruktury technicznej i otwierania nowych placówek.

W wyniku podjętych rozmów uzyskano zapewnienie, iż będzie możliwa kontynuacja realizacji umowy z analogicznym jak dotychczas zakresem gwarantowanych świadczeń medycznych, jednakże miesięczny abonament będzie musiał wzrosnąć z dotychczasowej kwoty 105 zł do 145 zł. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 marca 2018 r. Ustalenia te będą miały swoje odzwierciedlenie w planowanym do podpisania w najbliższym czasie aneksie do umowy. Warunkiem wejścia w życie ww. aneksu będzie zagwarantowanie przez Fundacje, iż ilość osób biorących udział w programie pozostanie na co najmniej dotychczasowym poziomie, tj. 100 osób.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018 r. oświadczeń, czy akceptują Państwo zwiększenie od dnia 1 marca 2018 r. wysokości abonamentu miesięcznego do 145 zł i dalej będą korzystać z niniejszego programu zapewnienia prywatnej opieki medycznej w Lux Med. Informację tę można sporządzić korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Należy ją wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Fundacji: Fundacja Wsparcia Policjantów, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, pokój 105 lub 107. Można również przesłać e-mailem na adres: fundacja.rogalska(q),gmail. com lub faxem na numer: +22 60 368 25.


Załączniki:

  1. LUX MED zmiana kwoty abonamentu 2017r.
  2. Oświadczenie LUX MED