Ubezpieczenia LUX MED

   

Szanowni Państwo

Pragnę z satysfakcją poinformować, iż w wyniku rozmów prowadzonych przez Fundację Wsparcia Policjantów działającą przy NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji, w dniu 28.04.2016 r. została zawarta umowa z Firmą LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób wskazanych przez Fundację, w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W mojej ocenie wynegocjowane warunki są bardzo korzystne dla świadczeniobiorców. Miesięczny koszt uczestnictwa w ww. programie wynosi 100 zł od osoby. W ramach zaoferowanego nam tzw. "Benefitplanu Comfort Plus" osoby, które zdecydują się skorzystać z tej oferty będą miały zagwarantowany bardzo szeroki i kompleksowy zakres usług medycznych (zał. 1), dużo bardziej atrakcyjny od innych, analizowanych przez nas ofert na rynku.

Minimalny czas uczestnictwa to 12 miesięcy, zaś ilość osób - to co najmniej 250, przy czym zainteresowani mogą już od 1 czerwca 2016r. korzystać z usług LUX MED, zaś docelowa minimalna ilość ubezpieczonych powinna być osiągnięta do 1 lipca 2016r. Niezależnie od tego, firma LUX MED tylko na potrzeby podpisywanej z nami umowy wyraziła akceptację dla zmiany niektórych zapisów dotyczących definicji zawartych w Ogólnych Warunkach Udzielania Świadczeń Zdrowotnych (dalej - OWU). Pozwala to na udział w naszym programie nie tylko funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Stołecznej Policji, ale również w tej samej stawce ich rodzin, a nawet wszelkich innych osób - nie związanych bezpośrednio z Policją, które wyrażą taką chęć. Jest to duży plus tej umowy. Jedynym ograniczeniem jest wiek, który nie może przekroczyć 80 lat. Oczywiście, tak jak w każdej tego typu umowie, są wskazane pewne przypadki, kiedy świadczenia medyczne nie będą mogły być wykonywane. Są one szczegółowo i precyzyjnie opisane w § 7 OWU.

Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z wynegocjowaną przez Fundację ofertą. Uprzejmie proszę również o przekazywanie informacji w tej sprawie do wszelkich innych osób, potencjalnie zainteresowanych ofertą.

Szczegóły oferty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://www.fundacja-nszzp.pl/, oraz na stronie związkowej (te materiały to: szczegółowy zakres pakietu Comfort Plus, link do mapy Polski z adresami placówek LUX MED. (Wykaz placówek współpracujących znajduje się na stronie LUX MED w linku: http://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/centra-medyczne-grupy-lux-med/placowki-wspolpracujace.html ), zasięg zespołu wyjazdowego dla obszaru Warszawy, Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, zmiany w OWU - przyjęte na potrzeby umowy z Fundacją, standardy dostępności, formularz deklaracji przystąpienia do Benefitplanu LUX MED, formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych ). Materiały dotyczące oferty można również uzyskać w siedzibie Fundacji - pokój 105 lub 107 w budynku głównym KSP, przy ul. Nowolipie 2 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym). Zachęcamy również do osobistego kontaktu telefonicznego - nr telefonu 509 711 200 oraz 530 819 593.

Procedura przystąpienia do ubezpieczenia

Informuję, że aby przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia 1 czerwca 2016r. należy:

 • dostarczyć do 20 maja 2016 r. - do siedziby Fundacji Wsparcia Policjantów (adres 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, pokój nr 105 lub 107) osobiście lub listownie, wypełnione i osobiście podpisane formularze: deklaracji przystąpienia do Benefitplanu LUX MED oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i jednocześnie (w tym terminie) przelać składkę w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Fundacji Wsparcia Policjantów nr 81 1440 1299 0000 0000 0794 6988. Na poleceniu przelewu należy podać: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, nazwę pakietu oraz okres za jaki jest wnoszona opłata. Np. "Jan Kowalski, Comfort Plus, 06.2016". Brak wpływu środków na konto Fundacji uniemożliwi objęcie umową zainteresowanych we wnioskowanym czasie.
 • Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w programie od 1 lipca 2016r. powinny dostarczyć niezbędne dokumenty i wpłacić miesięczną składkę do 20-tego czerwca br. Z uwagi na fakt, iż to Fundacja wzięła na siebie obowiązek obsługi administracyjno - finansowej umowy, po tym terminie wstępnie zakładam zamknięcie listy uczestników programu.

Ważne!!!

Jak wcześniej wspomniano pakiet zaoferowany nam przez LUX MED jest bardzo atrakcyjny. Jednakże warunkiem jest zebranie minimum 250 osób. W przypadku, kiedy do 1 lipca nie zbierzemy tej liczby chętnych, osoby które przystąpiły już do programu będą mogły korzystać z usług LUX MED na nieco zmienionych zasadach. I tak: przewiduje się, że miesięczny koszt uczestnictwa w programie wrośnie do 136 zł, zaś pakiet ubezpieczenia będzie ponownie negocjowany, a w przypadku braku akceptacji nowych warunków ze strony świadczeniobiorców - będzie możliwość rezygnacji z ubezpieczenia. W przypadku takiego zagrożenia, osoby uczestniczące w programie zostaną o tym poinformowane odpowiednio wcześniej. Tym nie mniej wyrażam przekonanie, że biorąc pod uwagę dużą atrakcyjność wynegocjowanych warunków, uda się zebrać odpowiednią ilość osób.

Prezes Zarządu - Renata Rogalska

Aktualizacja 04.07.2016r. - INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH LUB ROZWAŻAJĄCYCH SKORZYSTANIE Z OFERTY LUX MED

Uprzejmie informujemy, iż termin osiągnięcia przez Fundację minimalnej wymaganej ilości 250 osób w grupie, w ramach programu prywatnej opieki medycznej w LUX MED, został przesunięty na 1 września br. Pozostałe ustalenia zawarte w informacji Fundacji zamieszczonej na stronie internetowej pozostają niezmienione (dotyczy to zwłaszcza terminów dostarczania deklaracji i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz dokonywania wpłat - do 20-go danego miesiąca, w przypadku przystąpienia do programu od 1-go dnia kolejnego miesiąca).

Załączniki:

 1. Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych
 2. zmiany w OWU - przyjęte na potrzeby umowy z Fundacją
 3. szczegółowy zakres pakietu Comfort Plus
 4. standardy dostępności
 5. link do mapy Polski z adresami placówek LUX MED
 6. wykaz placówek współpracujących na stronie LUX MED
 7. zasięg zespołu wyjazdowego dla obszaru Warszawy
 8. formularz deklaracji przystąpienia do Benefitplanu LUX MED
 9. formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych